Total 48 Results.

1. Yatirajavijayam Varadacarya; edited by A. Veeraraghavan

by Varadacarya | Veeraraghavan, A.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1995Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
2. Viswakarma Vastusastram a treatise on town-planning etc. text and commentary edited by K. Vasudeva Sastri and N. B. Gadre

by Sastri, K. Vasudeva | Gadre, N. B.

Edition: 2nd Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1990Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
3. Vimanacharkalpa edited by S. Sudarshan

by Sudarshan, S.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 2002Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
4. Vedasarasahasram padmapurana edited by S. Krishnamurthi Sastri and N. Srinivasan

by Krishnamurthi Sastri, S | Srinivasan, N.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1993Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
5. Uddhara-Kosa of Dakshinamurti-Muni edited by T. S. Krishnamurti Sastri

by Krishnamurti Sastri, T. S.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1985Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
6. Tanjapuri Mahatmyam (Vishnusthalam) sanskrit text with Tamil translation edited by S. Rajalakshmi

by Rajalakshmi, S.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1986Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
7. Stotra Ramayanam edited by S. Sudarsanan

by Sudarsanan, S.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1995Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
8. Srutapradipika of Sudarsana Suri edited by A. Srinivasa Raghavan

by Raghavan, A. Srinivasa.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1972Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
9. Sri Sivarahasyam edited by V. Svaminatha Atreya

by Atreya, V. Svaminatha.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1971Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (2).
10. Sri Ramayana Champu yuddhakanda-uttarakanda Rajachudamani Dikshitar, Bhagavantaraya Makhin, Ghanasyama K

by Dikshita, Rajachudamani | Sarma, P. M. Padmanabha.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1989Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
11. Sivatatva Ratna Kalika with commentary Amoda Ranjani Krishnanda Sarasvati edited by P. M. Padmanabha Sarma

by Sarasvati, Krishnanda | Sarma, P. M. Padmanabha.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1981Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
12. Sivarahasyam vii chapter (Sanskrit) edited by S. Krishnamurthi Sastrigal

by Krishnamurthi Sastrigal, S.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1996Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (4).
13. Siddhanta ratnavali of Sri Venkatacharya (Sanskrit) edited by Ramanuja Tatacharya

by Tatacharya, Ramanuja.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1982Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
14. Seshayyangar's Kirtanni edited by T. R. Damuder

by Damuder, T. R.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1983Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
15. Sarbendra vaidyam Rathnawali (Malayalam) edited by S. Kaishanmurti

by Kaishanmurti, S.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 2001Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (2).
16. Sarbaji vaidya muraigal (Karpini bala rog segizai) edited by S. Kaishanmurti

by Kaishanmurti, S.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1991Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (2).
17. Sarabhakalpam edited by S. Krishnamurthi Sastri

by Krishnamurthi Sastri, S.

Edition: 2nd Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1995Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
18. Sakaladhikara of sage agastya (Tamil) edited by K. Vasudeva Sastri

by Sastri, K. Vasudeva.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1996Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya [Call number: 730.954 SAK] (2).
19. Rishyasringa samhita Part II (Sanskrit) edited by Ramanuja Tatacharya

by Tatacharya, Ramanuja.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1988Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).
20. Rishyasringa samhita edited with introduction by Ramanuja Tatacharya

by Tatacharya, Ramanuja.

Publisher: Thanjavur Sarasvati Mahal Library 1983Availability: Items available for loan: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya (1).